VIII BIEG MIĘDZY ZAMKAMI

REGULAMIN

VIII BIEG ULICZNY MIĘDZY ZAMKAMI OPINOGÓRA GÓRNA ? CIECHANÓW 

pod patronatem

Sławomira Morawskiego ? Starosty Powiatu Ciechanowskiego

Krzysztofa Kosińskiego ? Prezydenta miasta Ciechanów

Stanisława Wieteski ? Wójta Gminy Opinogóra Górna

07. 05. 2016 r.

I. Cel imprezy Popularyzacja biegów masowych na Mazowszu jako ogólnodostępnej formy rekreacji i upowszechnianie biegania Promocja Powiatu i Miasta Ciechanów oraz Gminy Opinogóra Górna Poznanie walorów turystyczno-historycznych Północnego MazowszaIntegracja środowisk (mieszkańców powiatu, miasta oraz gminy) Realizacja kalendarza imprez

 

II. Organizator

Miejskim Ognisku TKKF ?Promyk? w Ciechanowie

przy współpracy z:

Mazowieckie TKKF w Warszawie

Urząd Gminy Opinogóra Górna

Urząd Miasta Ciechanów

Starostwo Powiatowe Ciechanów

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

MOSiR Ciechanów

Komenda Policji Powiatowej w Ciechanowie

Straż Miejska w Ciechanowie

Straże OSP z Gminy Opinogóra Górna

Hufiec ZHP Ciechanów

 

III. Termin i miejsce

7 maja (sobota) 2016 r. godz. 11.00. STARTHONOROWY dziedziniec

kompleksu zamkowo ? pałacowego w Opinogórze Górnej. BIURO ZAWODÓW

i META w Ciechanowie, błonie zamku ks. Mazowieckich.

Dystans i charakterystyka trasy

10 km START OSTRY Opinogóra Górna ul. Konwerskiego. Kąty, ul. Kącka,

Wojska Polskiego, Śląska, Pl. Jana Pawła II, Wodna. Meta Zamek ks.

Mazowieckich w Ciechanowie. Trasa nie posiada atestu PZLA. Pomiar czasu

elektroniczny i będzie prowadzony przez firmę www.protimer.pl

IV. Zapisy

Zapisy do biegu są prowadzone przez internet

http://www.protimer.pl/bio/216/viii-bieg-pomiedzy-zamkami-dystans-

10-km do dnia 30.04.2016 r. Po tym terminie w biurze zawodów.

Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8.00 do godz. 10.30 na terenie ? Błonie

przy Zamku ks. Mazowieckich w Ciechanowie.

Obowiązuje limit zgłoszeń. Organizator przygotował 200 pakietów startowych.

Z chwilą ich wyczerpania pakietów zgłoszenia internetowe zostaną zablokowane.

 

V. Wpisowe

Wpisowe do VIII Biegu pomiędzy zamkami wynosi ? 40 zł. i należy wpłacić

na konto Bankowe Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Nr 84 8213 0008 2001

0013 9407 0001 z dopiskiem ?Wpłata na cele statutowe? w nie przekraczalnym

terminie do 30.04.2016 r. decyduje data wpływu. Po tym terminie opłata zostaje

podniesiona do 50 zł. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

okolicznościowy odlewany medal, koszulkę techniczną, imienny nr startowy,

agrafki, posiłek regeneracyjny (grill), napoje na mecie.

Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje

dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer.

Prawo do uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani

wymianie na pieniądze.

VI. Warunki uczestnictwa

W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 7 maja 2016 r. ukończyły 16 lat.

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem biegu zobowiązany jest do okazania dowodu

osobistego lub legitymacji szkolnej w celu weryfikacji oraz podpisze stosowne

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.

Na miejscu zawodów nie będzie się przeprowadzać badań lekarskich.

 

VII. Kategorie wiekowe

   • K/M 16 ? 16-19 lat

   • K/M 20 ? 20-29 lat

   • K/M 30 ? 30-39 lat

   • K/M 40 ? 40-49 lat

   • K/M 50 ? 50-59 lat

   • K/M 60 ? 60-69 lat

   • K/M 70 ? (powyżej 70 lat)

VIII. Nagrody

Za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej i wiekowej nagrody

rzeczowe, puchary i statuetki.Nagrody się nie dublują

 

IX. Postanowienia końcowe

Szatnie i umywalnie po biegu błonie przy Zamku ks. Mazowieckich.

Organizator nie zapewnia noclegów.

Bieg będzie prowadzony przy otwartym ruchu kołowym.

Uczestnicy powinni biec prawą stroną jezdni. Uczestnicy biegu w trakcie trwania

zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na

własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej

z dnia 12.09.2001r. (dz. U. Nr 101 poz.1095)

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator biegu.

Opiekę medyczną podczas biegu zapewnia Organizator (na starcie, trasie i mecie).

Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na

klatce piersiowej w innym przypadku grozi dyskwalifikacją.

Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy.

Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów. Wyrażam zgodę

na przetworzenie moich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U.Z

2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm./

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

Organizatorzy

Tuesday the 21st.
Template © Joomla Template