Bieg Policz się z Cukrzycą 14.01.2018r

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom i zapraszamy za rok SmileSmileSmile

 

Regulamin Biegu Charytatywnego „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”

 

I. ORGANIZATOR

1. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ciechanowie

2. Miejskie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Promyk” w Ciechanowie.

 

II. CEL

1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą”.

2. Wsparcie akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez przekazanie pieniędzy na rzecz fundacji.

3. Upowszechnianie i popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 14 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00.

2. Start i meta ulica Warszawska, przy kwiaciarni „Goździk”

3. Długość trasy dzieci 1 kilometr, młodzież i dorośli 4 kilometry.

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu mogą wziąć udział wszyscy chętni bez względu na wiek.

2. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów, które mieścić się będzie na Placu Jana Pawła II od godziny 9:00 do godziny 9:45

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa biegu. Wzór zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa biegu jest do pobrania na stronie:

http://www.tkkfpromykciechanow.pl

Zaświadczenie będzie można podpisać także w biurze w dniu zawodów.

Osoby niepełnoletnie proszone są o przyjście z rodzicem lub opiekunem prawnym, w celu podpisania przez nich zgody na udział dziecka w biegu.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na miejscu w dniu zawodów tj. 14.01.2018 r. w biurze zawodów od godziny 9:00.

2. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza

zgłoszeniowego.

3. Od uczestników nie będzie pobierana opłata startowa- bieg ma charakter charytatywny. Na starcie będzie znajdował się wolontariusz z puszką- gdzie każdy ze startujących będzie mógł przekazać dobrowolne datki pieniężne.

 

VI. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Podczas biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja.

2. 100 pierwszych zawodników otrzyma przed startem w Biurze Zawodów numer startowy.

3. Dla pierwszej kobiety i pierwszego mężczyzny organizator przewidział okolicznościowy puchar. Również dla najmłodszej dziewczynki i najmłodszego chłopca ufundowany zostanie okolicznościowy puchar.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu odzieży wierzchniej, na wysokości klatki piersiowej.

3. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie biegu.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.

 

ORGANIZATORZY

 

 

Oświadczenie:

Oświadczenie o zdolności do udziału w Biegu WOŚP „Policz się z

Cukrzycą”

 

IMIĘ I NAZWISKO .................................................…

DATA URODZENIA …………………………………..

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w I Biegu WOŚP „Policz się z Cukrzycą”. Oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do mojego czynnego uczestnictwa w tym biegu. Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem biegu i go akceptuję. W zawodach biorę udział na własną odpowiedzialność. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach

marketingowych dotyczących biegu.

 

......................................…..... ..................

(Miejscowość i data) (podpis czytelny)

Friday the 26th.
Template © Joomla Template