Ruszyły zapisy na Zamki 2018

Ruszyły zapisy na kolejną już jubileuszową bo X odsłonę Biegu pomiędzy Zamkami Ciechanów Opinogóra na dystansie 10 km. 

Link do zapisów:  www.protimer.pl/bio/index.php/432

Medale i koszulki przygotowane:

 Regulamin:

REGULAMIN

X BIEGU ULICZNEGO MIĘDZY ZAMKAMI OPINOGÓRA GÓRNA – CIECHANÓW

pod patronatem

Sławomira Morawskiego – Starosty Powiatu Ciechanowskiego

Krzysztofa Kosińskiego – Prezydenta miasta Ciechanów

Piotra Czyżyka – Wójta Gminy Opinogóra Górna

Romana Kochanowicza – Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

05. 05. 2018 r.

I. Cel imprezy Popularyzacja biegów masowych na Mazowszu jako ogólnodostępnej formy rekreacji i upowszechnianie biegania Promocja Powiatu i Miasta Ciechanów oraz Gminy Opinogóra Górna Poznanie walorów turystyczno-historycznych Północnego Mazowsza. Integracja środowisk (mieszkańców powiatu, miasta oraz gminy) Realizacja kalendarza imprez

II. Organizator

Miejskie Ognisko TKKF „Promyk” w Ciechanowie

przy współpracy z:

Urząd Gminy Opinogóra Górna

Urząd Miasta Ciechanów

Starostwo Powiatowe Ciechanów

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

M.O.S.i R. Ciechanów

Komenda Policji Powiatowej w Ciechanowie

Straż Miejska w Ciechanowie

Straże OSP z Gminy Opinogóra Górna

III. Termin i miejsce, Dystans i Charakterystyka Trasy.

5 maja (sobota) 2018 r. godz. 11.00 START i Sekretariat w Ciechanowie – Zamek Ks. Mazowieckich. Meta dziedziniec kompleksu pałacowego w Opinogórze Górnej.

Bieg – 10 km start Ciechanów, ul. Zamkowa, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Zamkowa, Wodna, pl. Jana Pawła II, Śląska, Wojska Polskiego, Kącka, Kąty, Opinogóra – Górna, meta dziedziniec kompleksu pałacowego w Opinogórze Górnej. Trasa nie posiada atestu PZLA. Pomiar czasu będzie wykonywany elektronicznie za pomocą czipów przez Firmę ProTimer.

IV. Zapisy

Za prawidłową rejestrację uważa się wypełnienie formularza na stronie www.protimer.pl/bio/432

do dnia 30.04.2018 r. po tym terminie jedynie w biurze zawodów w dniu 05.05.2018 r. (jeśli będą jeszcze pakiety startowe).

Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8.00 do godz. 10.30 na terenie – Błonie przy Zamku ks. Mazowieckich w Ciechanowie.

Obowiązuje limit zgłoszeń. Organizator przygotował 200 pakietów startowych.

Z chwilą ich wyczerpania (pakietów) zgłoszenia internetowe zostaną zablokowane.

V. Wpisowe

Opłata startowa do X Biegu pomiędzy zamkami wynosi:

I termin do 30 kwietnia 2018 r 40 zł.

II termin w dniu zawodów 5.05.2018 r. 60 zł. (pod warunkiem że będą jeszcze wolne pakiety Startowe).

Opłatę startowa należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Nr 84 8213 0008 20010013 9407 0001

z dopiskiem „Wpłata na cele statutowe” Decyduje data wpływu środków na konto organizatora.

Udział w biegu Pomiędzy Zamkami edycja 2018 uprawnia do zniżki 10,00 zł.

w opłacie startowej kolejnego biegu pt. XXXVIII Ciechanowska Piętnastka edycja

2018 w dniu 07.07.2018 1

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: okolicznościowy odlewany medal, koszulkę techniczną, imienny nr startowy, agrafki, posiłek regeneracyjny, napoje na mecie. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani nie podlega zwrotowi.

VI. Warunki uczestnictwa

W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 5 maja 2018 r. ukończyły 16 lat. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem biegu zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej w celu weryfikacji oraz podpisze stosowne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. Na miejscu zawodów nie będzie się przeprowadzać badań lekarskich.

VII. Kategorie wiekowe

   • K/M 16 – 16-19 lat

   • K/M 20 – 20-29 lat

   • K/M 30 – 30-39 lat

   • K/M 40 – 40-49 lat

   • K/M 50 – 50-59 lat

   • K/M 60 – 60-69 lat

   • K/M 70 – (powyżej 70 lat)

VIII. Nagrody

Za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej i wiekowej nagrody

rzeczowe, puchary i statuetki.

Nagrody w kategorii OPEN i kategoriach wiekowych nie „dublują się”

IX. Postanowienia końcowe

Bieg będzie prowadzony przy otwartym ruchu kołowym.

Uczestnicy powinni biec prawą stroną jezdni. Uczestnicy biegu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r. (dz. U. Nr 101 poz.1095)

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator biegu.

Opiekę medyczną podczas biegu zapewnia Organizator (na trasie i mecie).

Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na klatce piersiowej w innym przypadku grozi dyskwalifikacją.

Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy.

Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów. Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U.Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm./

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Organizatorzy:

 

1Nie dotyczy zawodników którzy posiadają zniżki wynikające z Regulaminu Biegu Ciechanowska Piętnastka edycja 2018.

 
 
 
 
 
Friday the 26th.
Template © Joomla Template