Grand Prix Ciechanowa w nowym Wydaniu

Ruszyły zapisy do I Biegu z cyklu Grand Prix Ciechanowa zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM i zapisywania się - do zobaczenia w Kraszewie Smile.

Medale już przygotowane:

 

 

 

REGULAMIN

BIEGU PRZEŁAJOWEGO

100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

na trasie „PARYŻ – OJRZEŃ – KRAKÓW”

w ramach

XXXIII GRAND PRIX W BIEGACH ZIEMI CIECHANOWSKIEJ

pod patronatem

Krzysztofa Kosińskiego – Prezydenta Miasta Ciechanowa

Zdzisława Mierzejewskiego– Wójta Gminy Ojrzeń

Marzeny Józefy Ślubowskiej –Wójta Gminy Sońsk

02. 06. 2018 r.

I. Cel imprezy                                                                                                                 

        Popularyzacja biegów masowych na Mazowszu jako ogólnodostępnej formy rekreacji i upowszechnianie biegania

        Promocja Powiatu i Miasta Ciechanów oraz Gmin: Ojrzeń, Sońsk, Grudusk

        Poznanie walorów turystyczno-historycznych Północnego Mazowsza 

        Integracja środowisk (mieszkańców powiatu, miasta oraz gmin)    

        Realizacja kalendarza imprez

II. Organizator

         Miejskie Ognisko TKKF „Promyk” w Ciechanowie przy współpracy z:

 • Urząd Miasta Ciechanów 
 • Urząd Gminy Ojrzeń
 • Urząd Gminy Sońsk  
 • Szkoła Podstawowa w Kraszewie                                                                                        
 • Nadleśnictwo Ciechanów
 • Straże OSP z Gminy Ojrzeń
 • Straże OSP z Gminy Sońsk

III. Termin i miejsce,  dystans i charakterystyka trasy

ZBIÓRKA – boisko szkoły w Kraszewie

START  - 2 czerwca (sobota) 2018 r. godz. 11.00 – las -okolice Kraszewa 5km/10km.

META - las -okolice Kraszewa.

Trasa przebiega przez las w okolicach Kraszewa, dukty leśne, asfalt. Teren zróżnicowany

Trasa nie posiada atestu PZLA.   

Wyjazd autokaru z zawodnikami na start o godz. 10.30                   

PROGRAM MINUTOWY

10.30 WYJAZD AUTOKARÓW NA LINIĘ STARTU

11.00 START OSTRY

11.18 SPODZIEWANY 1 ZAWODNIK NA MECIE (5km)

11.35 SPODZIEWANY 1 ZAWODNIK NA MECIE (10km)

12.15 WRĘCZENIE NAGRÓD      

Biegi towarzyszące

1. Bieg malucha – 100m start godzina 8.45 (dzieci w wieku przedszkolnym)

2. Bieg dla dzieci – 400 m, start godzina 9.00 (dzieci ze szkół podstawowych)

3. Bieg dla młodzieży – 800 m start godzina 9.15 (młodzież z gimnazjum)

IV Pomiar czasu

Pomiar czasu będzie wykonywany ręcznie

V. Zapisy

            Za skuteczną rejestrację uważa się prawidłowe wypełnienie formularza na stronie  www.protimer.pl/bio/index.php/463  do dnia 31.05.2018 r. i uregulowania opłaty startowej.       Po tym terminie jedynie w biurze zawodów  w dniu 02.06.2018 r.

Biuro zawodów czynne będzie od godz. 9.00 do godz. 10.30 na terenie Szkoły Podstawowej
w Kraszewie.

Zapisy dzieci i młodzieży dokonuje szkoła(organizacja zgłaszająca) przesyłając listę dzieci
i młodzieży na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VI. Wpisowe

            Opłata startowa do Biegu przełajowego (10km) wynosi:     

I termin  do  31  maja  2018r. -   20 zł. (I termin przyjmowania zapisów drogą elektroniczną oraz termin wnoszenia opłat w na konto upływa w dniu 31 maja 2018r.

II termin – zapisy i opłaty będą również przyjmowane w dniu biegu w biurze zawodów
tj. w dniu  2 czerwca 2018 r. - 30 zł. 

Opłata startowa do Biegu przełajowego (5km) wynosi:   

I termin  do  31  maja  2018r. -   10 zł. (I termin przyjmowania zapisów drogą elektroniczną oraz termin wnoszenia opłat w na konto upływa w dniu 31 maja 2018r.)

II termin – zapisy i opłaty będą również przyjmowane w dniu biegu w biurze zawodów
tj. w dniu  2 czerwca 2018 r. - 20 zł. 

Opłatę startowa należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Nr 84 8213 0008 2001 0013 9407 0001

z dopiskiem „Wpłata na cele statutowe” Decyduje data wpływu  środków na konto organizatora.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

Dzieci i młodzież szkolna nie wnoszą opłat startowych

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: okolicznościowy medal, nr startowy, agrafki, posiłek regeneracyjny, napoje na mecie.

VII. Warunki uczestnictwa

            W biegach na 5km oraz 10km mogą wziąć udział osoby, które do dnia 2 czerwca 2018 r. ukończyły 16 lat. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem biegu zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej w celu weryfikacji oraz wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.
            Osoby niepełnoletnie, zobowiązane są również do przedłożenia Organizatorowi pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego do wzięcia udziału w biegu. Na miejscu zawodów Organizator nie będzie przeprowadzać badań lekarskich.  

VIII. Numer startowy

     Każdy uczestnik przed pierwszym swoim startem w zawodach otrzymuje numer startowy, którym posługiwać się będzie we wszystkich kolejnych biegach.

     Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu w sposób widoczny dla organizatorów biegu, zwłaszcza w momencie przekraczania linii mety.

     Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

     Zawodnicy bez widocznego numeru startowego zostaną zdyskwalifikowani.

     W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania
o tym fakcie organizatora biegu (zmiana numeru startowego). Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją.

     Start osoby bez numeru startowego nie będzie uwzględniany przez organizatora biegu
w klasyfikacji zawodów.

IX. Kategorie

 1. Open
 2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn
 • K/M 16 – 16-19 lat
 • K/M 20 – 20-29 lat
 • K/M 30 – 30-39 lat
 • K/M 40 – 40-49 lat
 • K/M 50 – 50-59 lat
 • K/M 60 – 60-69 lat
 • K/M 70 – (powyżej 70 lat)

X. Nagrody

Nagradzani będą zawodnicy i zawodniczki z pierwszych trzech miejsc w kategorii open puchary.

XI . Biegowe XXXIII Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej

 1. Biegowe XXXIII Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej to cykl pięciu imprez biegowych rozgrywanych na terenie Powiatu Ciechanowskiego
 2. Biegi rozgrywane są na różnych dystansach według następującej kolejności

        Kraszewo, okolice (gmina Ojrzeń) - 10 km/ 5km – 02.06.2018

        Ciechanów (las Śmieciński) – 10km/4km – 15.07.2018

        Polanka (gmina Grudusk) – 10km/4km – 26.08.2018

        Sońsk– 10km/5km – 22.09.2018

        Ciechanów (las Śmieciński) – 10km/4km – 21.10.2018

 1. Każdy bieg traktowany jest jako odrębne zawody i posiada odrębną klasyfikację
 2. Dla zawodników przewidziana jest klasyfikacja Biegowe XXXIII Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej
 3. O kolejności generalnej zawodników decydują punkty z najlepszych  czterech edycji biegów.  
 4. Nagradzani będą zawodnicy i zawodniczki z pierwszych trzech miejsc open oraz
  w danej kategorii.
 5. Dekoracja i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu ostatniego biegu z cyklu.
 6. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymają nagród rzeczowych
  w klasyfikacjach wiekowych. Nagrody rzeczowe w kategorii  OPEN  i kategoriach wiekowych  nie  „dublują się”

XII. Klasyfikacja generalna

 1. Klasyfikacja Generalna Biegowego XXXIII Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej będzie przeprowadzona na wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć po 5 edycjach.
 2. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.
 3. Punkty zdobyte na pojedynczej edycji ustala się stosując poniższy wzór:  W= CL/CZ * 100 

W – wynik, uzyskana liczba punktów

CL – czas lidera [jednostka sekundy]

CZ – czas zawodnika dla którego liczymy punkty [jednostka sekundy]

100 – mnożnik

 1. Do klasyfikacji generalnej będą wliczone punkty zdobyte w nie więcej niż czterech edycjach.
 2. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

XIII. Postanowienia końcowe                                                

 • Bieg będzie prowadzony przy otwartym ruchu kołowym.
  • Przejazd z Kraszewa na start ostry zapewnia Organizator
  • Szatnie i natryski po biegu mieścić się będą na terenie Szkoły Podstawowej w Kraszewie
  • Uczestnicy biegu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu. 
  • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW.
  • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r.
  • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.                                                                     
  • Sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator biegu.                           
  • Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu, w innym przypadku grozi dyskwalifikacja.
  • Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów. 
  • Organizator zapewnia wodę na trasie i mecie.
   • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora 

 

Organizatorzy

                                                                          


 

Monday the 6th.
Template © Joomla Template