Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zaprasza biegaczy

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zaprasza biegaczy na kolejną XVI edycję ogólnopolskiego biegu który odbędzie się w dniu 16.06.2018r.

 

REGULAMIN

XVI OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK

 1. ORGANIZATOR

Urząd Miasta i Gminy Glinojeck

 1. WSPÓŁORGANIZATORZY

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku

 1. CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU

 1. Popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych.

 2. Propagowanie zdrowego trybu życia.

 3. Promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych miasta i gminy Glinojeck.

 4. Promocja Miasta i Gminy Glinojeck.

 1. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

 1. 16 czerwca 2018r. (sobota), godz. 10.00 w Glinojecku

 2. Start odbędzie się z Miejsko-Gminnego Stadionu w Glinojecku

 3. Dystanse:

 1. Bieg na dystansie 10 km

 2. Marsz nordic walking 5 km

 1. TRASA BIEGU

 1. Bieg na dystansie 10 km

- start z Miejsko-Gminnego Stadionu w Glinojecku, ul. Polna, ul. Fabryczna, Wkra – wieś, Nowy Garwarz, Stary Garwarz i powrót na stadion – meta.

 1. Marsz nordic walking 5 km

- start z Miejsko-Gminnego Stadionu w Glinojecku, Paśniki, Nowy Garwarz, i powrót na stadion ul. Wiejską – meta.

 1. PROGRAM

 1. Biuro zawodów 8:00 – 9.30.

 2. Bieg na dystansie 10 km

- 10:00 Start ostry

- 10:35 spodziewany pierwszy zawodnik

 1. Marsz nordic walking

- 10:10 Start ostry

- 11:30 spodziewany pierwszy zawodnik

 1. Wręczenie nagród 12:00 – 13:00.

 2. Limit czasu na 10 km – 2,0 godz., 5 km – 2,0 godz. Po jego u pływie wszyscy zawodnicy zobowiązani będą do opuszczenia trasy biegu.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 – ty rok życia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 2. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeniowej.

 3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Biegu” i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Biegu”.

 5. W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

 1. KATEGORIE

1. Bieg na dystansie 10 km

 1. Kategoria open kobiet

 2. Kategoria open mężczyzn

 3. Kategorie wiekowe kobiet

- K10 16-19 lat,

- K20 20-29 lat,

- K30 30-39 lat,

- K40 40-49 lat,

- K50 50 lat i powyżej

 1. Kategorie wiekowe mężczyzn

- M10 16-19 lat,

- M20 20-29 lat,

- M30 30-39 lat,

- M40 40-49 lat,

- M50 50-59 lat,

- M60 60-69 lat

- M70 70 lat i powyżej

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja dodatkowa wśród mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck; do rywalizacji może przystąpić każdy, kto spełnia warunki zawarte w pkt. VII (warunki uczestnictwa) oraz jest mieszkańcem Gminy Glinojeck.

2. Marsz nordic walking

 1. Kategoria open kobiet.

 2. Kategoria open mężczyzn.

 3. Prowadzona będzie klasyfikacja dodatkowa wśród mieszkańców miasta i gminy Glinojeck; do rywalizacji może przystąpić każdy, kto spełnia warunki zawarte w pkt. VII (warunki uczestnictwa) oraz jest mieszkańcem Gminy Glinojeck.

 1. NAGRODY

Bieg na dystansie 10 km

 1. Klasyfikacja generalna kobiet (open kobiet) za miejsca 1-3: nagrody rzeczowe oraz puchar za zwycięstwo (I miejsce).

 2. Klasyfikacja generalna mężczyzn (open mężczyzn) za miejsca 1-3: nagrody rzeczowe oraz puchar za zwycięstwo (I miejsce).

 3. W poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3: nagrody rzeczowe oraz puchar/statuetka za zwycięstwo (I, II, III miejsce).

 4. Klasyfikacja dodatkowa wśród mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck za zajęcie pierwszych 3 miejsc; puchar/statuetka.

 5. Pierwszych 100 zawodników otrzyma pamiątkowe medale za uczestnictwo w biegu wręczane na mecie.

 6. Nagrody się nie dublują.

Marsz nordic walking

 1. Klasyfikacja generalna kobiet (open kobiet) za miejsca 1-3: nagrody rzeczowe oraz puchar za zwycięstwo (I miejsce).

 2. Klasyfikacja generalna mężczyzn (open mężczyzn) za miejsca 1-3: nagrody rzeczowe oraz puchar za zwycięstwo (I miejsce).

 3. Klasyfikacja dodatkowa wśród mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck za zajęcie pierwszych 3 miejsc; puchar/statuetka.

 4. Pierwszych 50 zawodników otrzyma pamiątkowe medale za uczestnictwo w biegu wręczane na mecie.

 1. SPRAWY FINANSOWE

 1. Opłata startowa na XVI Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck wynosi:

 1. I termin do 10 maja 2018r. - 30 zł. (I termin przyjmowania zapisów drogą elektroniczną oraz termin wnoszenia opłat w na konto upływa w dniu 10 maja 2018r.
  o godz. 24.00)

 2. II termin do 10 czerwca 2018r. - 40 zł. (II termin przyjmowania zapisów drogą elektroniczną oraz termin wnoszenia opłat w na konto upływa w dniu 10 czerwca 2018r.
  o godz. 24.00)

 3. III termin – zapisy i opłaty będą również przyjmowane w dniu biegu w biurze zawodów tj. w dniu 16 czerwca 2018 r. - 50 zł. - pod warunkiem że będą wolne pakiety Startowe.

 1. Od osób powyżej 18 roku życia zgłaszających się do Biegu, będących mieszkańcami terenu Miasta i Gminy Glinojeck opłata startowa pobierana będzie w wysokości 30,00zł bez względu na termin zgłoszenia (zapisy i opłaty będą również przyjmowane w dniu biegu w biurze zawodów tj. w dniu 16 czerwca 2018 r. - pod warunkiem że będą wolne pakiety Startowe).

 2. Młodzież w wieku 16-18 lat zgłaszająca się do Biegu po okazaniu legitymacji szkolnej, ponosi opłatę startową w wysokości 15 zł. bez względu na termin zgłoszenia (zapisy i opłaty będą również przyjmowane w dniu biegu w biurze zawodów tj. w dniu 16 czerwca 2018 r. - pod warunkiem że będą wolne pakiety Startowe).

 3. Wpłaty można dokonywać na konto bankowe: 85 8229 0005 0000 0912 2000 0260
  do dnia 10 czerwca 2018r., w tytule przelewu należy wpisać: „NUMER PODANY
  W MAILU POTWIERDZAJĄCYM REJESTRACJĘ”. Po dokonaniu wpłaty nazwisko zawodnika zostanie umieszczone na liście startowej. Zapisy i opłaty będą
  również przyjmowane w dniu biegu w biurze zawodów tj. 16.06.2018 r. w godz. 8:00 – 9.30

zlokalizowanym na Miejsko-Gminnym Stadionie Sportowym w Glinojecku przy
ul. Parkowej 22.

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

 1. ZAPISY

 1. Zapisy na bieg odbywają się elektronicznie przez formularz dostępny pod linkiem: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/xvi-oglnopolski-bieg-uliczny-o-puchar-burmistrza-miasta-i-gminy-glinojeck

 2. Termin przyjmowania zapisów drogą elektroniczną oraz termin wnoszenia opłat na konto upływa w dniu 10 czerwca 2018r.

 3. Zapisy i opłaty będą również przyjmowane w dniu biegu w biurze zawodów tj. 16.06.2018r.
  w godz. 8:00 – 9.30 zlokalizowanym na Miejsko-Gminnym Stadionie Sportowym
  w Glinojecku przy ul. Parkowej 22 - pod warunkiem że będą wolne pakiety Startowe.

 4. Wszelkie informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod nr tel. 23~674-28-05
  lub 23~674-28-10, a także drogą e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu zastosowany będzie elektroniczny pomiar czasu.

 2. Bieg zostanie przeprowadzony wg. Przepisów PZLA.

 3. Opiekę medyczną zapewnia organizator.

 4. Ubezpieczenie – każdy zawodnik we własnym zakresie.

 5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 6. Przy pobieraniu numeru startowego należy okazać dowód opłaty startowej.

 7. Organizator zapewnia szatnie i umywalnie na miejscu zawodów.

 8. Za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada.

 9. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.

 10. Bieg zostanie przeprowadzony przy częściowym ograniczeniu ruchu kołowego.

 11. Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

ORGANIZATOR

Załączniki:

- Oświadczenie

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem zawodów
XVI Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Glinojeck odbywających się w dniu 16.06.2018r.
w Glinojecku i zobowiązuje się do jego przestrzegania.


Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby organizacji niniejszych zawodów, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach z w/w zawodów.

Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.

 

 

 

....................................     .......................................

 

miejscowość i data              podpis uczestnika

 

 

Monday the 6th.
Template © Joomla Template